Bent u op zoek naar juridische informatie over vastgoedrecht, vennootschapsrecht of familierecht? Berquin Notarissen helpt u graag. 

• Eerst de fiscus, dan pas het geld uit uw erfenis.

Notarissen die in het kader van de afwikkeling van een erfenis een akte (attest) van erfopvolging afleveren, moeten vanaf 1 juli 2012 vooraf een onderzoek instellen naar eventuele belastingschulden of schulden bij de sociale zekerheid. Erfgenamen kunnen voortaan ook pas het geld van hun erfenis opstrijken als zij eerst deze schulden en deze van de overledene betaald hebben. Een en ander is het resultaat van Programmawet (I) van 29 maart 2012, die op dit punt in werking trad op 1 juli 2012. Om snel uw banktegoeden gedeblokkeerd te krijgen, raden we u aan om meteen na het overlijden bij uw notaris langs te gaan.


→ download pdf

• Las een keuzebeding in uw huwelijkscontract in en stel vrij uw erfenis samen.

Het huwelijkscontract en het erfrecht verhouden zich tot mekaar als een Siamese tweeling. Wie gehuwd is en kinderen heeft en het wettelijk erfrecht laat spelen, verzeilt na een overlijden van één van de huwelijkspartners mogelijks in een juridische situatie die hij of zij niet wenst. Hieraan kan verholpen worden door het huwelijkscontract te wijzigen en een zogenaamde keuzebeding in te lassen. Dit geeft de langstlevende partner de vrijheid om zelf zijn / haar nalatenschap samen te stellen. En bovendien kan er nog bespaard worden op de successierechten ook.


→ download pdf

• Minnelijke ontbinding van het compromis : vrijwel kosteloos en zonder rechterlijke tussenkomst.

Het gebeurt vaak dat de kandidaat-koper van een onroerend goed snel moet (of wil) beslissen en te snel een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekent. Niet zelden stelt de koper zichzelf kort nadien verschillende vragen: aankoop door een vennootschap al dan niet in oprichting, alleen of in onverdeeldheid, aankoop beter op naam van de echtgenoot die niet het statuut van zelfstandige heeft, aankoop op naam van een van de kinderen? In Vlaanderen en Wallonië kan dit ‘haastig’ ondertekend compromis vrijwel kosteloos ontbonden worden. Het volstaat om enkele kleine, maar belangrijke formaliteiten op tijd te vervullen.


→ download pdf

• Snellere verdeling na echtscheiding of overlijden, met een verplicht tijdsschema.

Wanneer mede-eigenaars, erfgenamen of ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffening-verdeling ervan bevolen door de rechter. Bij wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen. De nieuwe procedureregels zijn van toepassing op alle zaken waarvan de debatten voor de rechter werden gesloten na 1 april 2012.

→ download pdf

• Hebt u al een 'private stichting' ?

Misschien bezocht u in Zuid-Frankrijk de kunstcollectie van de ‘Fondation Maeght’ nabij het schilderachtige kunstenaarsdorpje St. Paul-de-Vence al eens? En wie kent de befaamde Guggenheim-foundation niet? Ook in België is het sinds enkele jaren perfect mogelijk om uw eigen stichting te creëren. Een stichting is uitermate geschikt voor individuele projecten van mecenaat en filantropie. Het laat u toe uw eigen liefdadigheidsinstelling op te zetten. U kunt zo in de voetsporen treden van historische prinsen en prinsessen, zoals Catharina de Medicis, Frederik van Pruisen, Catharina van Rusland of Jozef II. Zij waren in hun tijd begunstiger van kunst en wetenschappelijk onderzoek. We vertellen u hoe een en ander in zijn werk gaat en waarvoor de private stichting zoal nuttig kan zijn.
→ download pdf

• Samenwoning : één vlag, meerdere ladingen.

Wie ongehuwd samenwoont, kan dit vanuit juridisch oogpunt doen op 2 manieren. Men kan opteren voor een wettelijke samenwoning. Men kan echter ook gewoon feitelijk samenwonen. Waar zitten de verschillen? En is het zinvol een samenwoningscontract op te stellen?
→ download pdf

• Schenken en toch controle behouden : het kan.

De schenking blijft 1 van de kroonjuwelen binnen een goed uitgebouwde vermogensplanning. Wat men weggeeft onder levenden, behoort niet langer tot de bezittingen op de sterfdag. Daardoor moeten de kinderen-erfgenamen minder successierechten betalen. Niet zelden wil de schenker echter niet zo maar onvoorwaardelijk schenken. De in de praktijk meest voorkomende schenkingsmodaliteiten brengen we in kaart.
→ download pdf

• Vastgoed uit uw vennootschap halen.

Stel: u hebt een patrimoniumvennootschap die diverse onroerende goederen rijk is. Is het mogelijk bepaalde van die goederen over te hevelen naar het privépatrimonium? Zo ja: hoe pakt u die ‘ontvettingsoperatie’ aan en wat kost u dit fiscaal?
→ download pdf

• Welke documenten moet u als koper van een appartement ontvangen ?

Bij de aankoop van een appartement komt vaak meer kijken dan u denkt. Via deze aankoop wordt u immers meteen ook lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars van het gebouw en draagt u bij in de gemeenschappelijke kosten ervan. Om beter te kunnen inschatten over welke kosten het precies gaat, verplicht de wet de verkoper om u voorafgaandelijk een aantal documenten te bezorgen.
→ download pdf
web site by moose web design